Medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is van toepassing op Stichting Invitare. Dit betekent dat op het niveau van het CvB overleg wordt gevoerd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van elk school zit een personeelsvertegenwoordiging en een vertegenwoordiging van de ouders in de GMR. De GMR van Invitare kent dus 18 leden.

Onderwerp van het overleg zijn alle zaken die een bovenschools belang hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het strategieplan, de begroting, de jaarrekening, het formatieplan en allerlei beleidsdocumenten. Ten aanzien van elk onderwerp zijn de rechten van de GMR verwerkt in het medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement.

Op het niveau van de school wordt door de directeur (namens het CvB) overlegd met de medezeggenschapscommissie (MR). Afhankelijk van de grootte van de scholen zitten een aantal vertegenwoordigers van het personeel en gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders in de MR. Onderwerp van het overleg met de MR zijn alle zaken die een schoolbelang hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het schoolplan, de schoolgids en de schoolbegroting. De rechten van de MR zijn verwerkt in het Medezeggenschapsstatuut en MR-reglement.